SAMULI PAULAHARJUN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Samuli Paulaharjun Säätiön säännöt:
1 § Säätiön nimi on Samuli Paulaharjun Säätiö sr. (jäljempänä Säätiö) ja sen kotipaikka on Kurikan kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on
1) tukea Pohjanmaan kulttuurielämää, kansanperinteen keräämistä ja keruutulosten julkaisemista sekä kotiseututyön ja perinteisen käsityötaidon kehittämistä ja harrastamista,
2) edistää Samuli Paulaharjun elämäntyön tunnetuksi tekemistä.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
1) jakaa palkintoja ja apurahoja tunnustukseksi säätiön tarkoitusperiä toteuttaville ja sitä edistäneille henkilöille ja yhteisöille,
2) tukee muilla tavoin kansanperinteen, perinteisen käsityötaidon ja rakennustaidon kehittämistä ja harrastamista, sekä kulttuuriympäristön suojelua ja näihin liittyvää kirjallisuutta,
3) järjestää tilaisuuksia säätiön tarkoituksen tunnetuksi tekemiseksi,
4) tekee aloitteita ja antaa lausuntoja Säätiön tarkoituksen mukaisista asioista,
5) harjoittaa tarkoituksensa mukaista julkaisutoimintaa.

4 § Säätiön omaisuuden muodostavat
1) peruspääoma, jonka muodostaa säädekirjassa mainittu kaksisataaviisikymmentätuhatta markkaa (250.000 mk eli 42.046,98 euroa) sekä mitä siihen lahjoin, testamentein tai valtuuskunnan päätöksellä muista varoista saatetaan lisätä,
2) käyttörahasto, jonka muodostaa peruspääoman tuotto ja muu omaisuus, jonka säätiö myöhemmin hankkii ja jota ei liitetä peruspääomaan.

5 § Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseen sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiöllä on oikeus omistaa kiinteistöjä. Säätiön omaisuus on sijoitettava suunnitelmallisella, varmalla ja tuottavalla tavalla. Peruspääoma saadaan käyttää säätiön tarkoituksiin vain hallintoneuvoston kokouksessa läsnä olevien yksimielisellä päätöksellä.

6 § Säätiön toimielimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus.

7 § Hallintoneuvosto valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä. Säätiön hallintoneuvosto valitsee jäsenet siten, että kolmesta tekee esityksen Kurikan kaupunginhallitus ja kahdesta Kurikka-Seura. Kaksi jäsentä tulee valita, mikäli mahdollista, Paulaharjun suvusta ja muut säätiötä tukevien yhteisöjen ja henkilöiden piiristä. Jäsenet valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

8 § Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain vuosikokoukseen huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa. Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, jos hallintoneuvoston puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi neljäsosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään 10 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä tai muuten todisteellisesti. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi hallintoneuvosto käsitellä, jos vähintään 2/3 hallintoneuvoston kaikista jäsenistä on tällaisen asian käsittelyn kannalla. Hallintoneuvoston jäsenten siihen suostuessa kokous voidaan pitää puhelinkokouksena tai sähköisessä verkossa. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä.

9 § Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
2) esitetään tilintarkastuskertomus,
3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta,
4) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on kalenterivuosi,
2) valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi tilintarkastaja ja hänen varamiehensä tai tilintarkastusyhteisö, joilla on tilintarkastukseen riittävä kelpoisuus; päävastuullisen tilintarkastajan toimikausi voi olla yhteensä enintään 7 vuotta.
3) käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi sekä talousarvioksi,
4) suoritetaan hallintoneuvoston jäsenten vaali,
5) täytetään hallituksessa kulloinkin kulumassa olevan vuoden päättyessä erovuoroon tulevat jäsenpaikat ja
6) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

10 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu viidestä seitsemään jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on kolmasosa tai lähinnä kolmasosa erovuorossa.

11 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään helmikuun 15. päivänä. Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Hallituksen jäsenten siihen suostuessa kokous voidaan pitää puhelinkokouksena tai sähköisessä verkossa. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallitus valitsee säätiön sihteerin ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa.

13 § Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkiota. Heidän kohtuulliset matkakulunsa kokouksiin sen sijaan korvataan.

14 § Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

15 § Hallitus edustaa säätiötä ja säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkllön kanssa.

16 § Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava helmikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

17 § Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

18 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään % hallintoneuvoston kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

19 § Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat Kurikka-Seura ry:lle käytettäväksi säätiön alkuperäiseen tarkoitukseen.

Hyväksytty:
Samuli Paulaharjun säätiön hallitus 21.9.2018
Samuli Paulaharjun säätiön hallintoneuvosto 3.11.2018